A receptkönyvekről
vonal
OSZK Oct. Hung. 87.

Címe: Mindenféle orvosságoknak rend szedése. M. s. [más kézzel, a könyvtáros fekete tintájával:] és orvosságos könyvecske. Ms. Sec. XVII.


Két 17. századi gyógyító receptes kézirat kolligátuma

Tulajdonosbejegyzés: [a szennylapon] „Illésházianae Bibliothecae Dubniczensis.”

[1a., a cím fölött, a könyvtáros fekete tintájával:] „Gróf Illésházy József:”

[3a., a szöveg fölött és közben üresen maradt helyre:] „Comitis Josephi Illeshazi Cath[alogus] in A[nn]o 1735.”

Ebből a könyvtárból származik az OSZK Quart. Hung. 280. sz. gyógyító receptes kézirat is.

A szövegek átírása Bédi János, Hullán Lilla, Huller Aliz, Kammerhofer Lilla, Rékasi Nóra és Szontág Gábor munkája.


1. alligátum

Címe: [2a.] Orvosságoknak rend szedése


16 levél, az OSZK Quart. Hung. 280. sz. kézirathoz hasonlóan palliálva.

A 2−37. leveleken 173 számozott recept. Több receptje az Andreas Mattioli (1501−1577, Ferdinánd, majd II. Miksa orvosa) orvoskönyvéből származó kéziratcsalád szövegére emlékeztet. A rokonság fokát a Mattioli-származékok nagy száma miatt egyelőre nem tudjuk meghatározni (l. OSZK Quart. Hung. 2247., OSZK Quart. Hung. 280., stb.)

Anyagában nem kevés a babonás eljárás.

Nyelvjárására a zártabbá válás jellemző: lű, gyúgyul, belsű; a -ról, -ről stb. ragok -rúl, -rűl stb. alakban szerepelnek.


2. alligátum

Címe: [40a.] Orvosságos könyvecske


Több füzet, az 1. alligátuménál nagyobb, fehér papír, nincs végig beírva. Más kéz írása. A receptek nincsenek megszámozva, a fejezeteket az ábécé betűi képezik. A szöveg a 40a−76b. lapokon eljutott a Z betűig, majd még három kiegészítés csatlakozik hozzá.

Anyagában sok a lóápolási, lógyógyító recept, ezek szövege az OSZK Oct. Hung. 763. sz. kézirat rokonának látszik.

Nyelvjárása erősen depalatalizáló: mellet ’melyet’, csináll ’csinálj’, éllen ’éljen’; emellett delabializáció jellemzi: serény ’sörény’, gerén ’görény’, rihes ’rühös’.


A kézirat szövege

vonal
OSZK Quart. Hung. 280.

Címe: Próbált orvosságok leírva


5 f. 205x135 mm.

A leírást a másoló 1684. május 18-án kezdte.

Tulajdonos: Illésházy József, 1735.


A kézirat egy 8 leveles, sárga színű papírból való füzet, egyetlen quaterna, zöldes színű, jól bordázott, de vízjel nélküli papír palliumba hajtva. A pallium fedőlapján fekete tintával:


Gróf
Illésházy József:
próbált orvosságok
1684
 

A bejegyzés nyilván egy könyvtárostól származik. Ugyanez a kéz ugyanevvel a fekete tintával az 1a. lapon az eredeti cím alá bejegyezte: „Comitis Josephi Illeshazi Cath[algus] inser. A[nno] 1735.” Az 1a. lap aljára pedig ezt: „Illésházi könyvtárából”.

Maga a kézirat barna színű tintával van írva. Címe az 1a. lap tetején:


Anno 1684 Die 18. May
 
Probalt orvossagok leirva
 

Lapszámozást alkalmaz (1−9). Receptjeit betűrendben tartalmazza arénától flastromig, itt megszakad. A szöveg Andreas Mattiolinak (1501−1577), Ferdinánd, majd II. Miksa orvosának orvoskönyvéből, annak Madách Gáspár által készített fordításából származik. Így számos gyógyító recepteket tartalmazó kézirattal rokonságban áll, pl. az OSZK Quart. Hung. 2247. sz. kézirattal. Illésházy könyvtárában egyéb gyógyító receptes kéziratok is voltak, pl. az OSZK Oct. Hung. 87, amely hasonló módon van befoglalva, fölszerelve.

Ez a kézirat másolat, nem is a legügyesebb másoló munkája. Egy-egy szó helyét üresen hagyta (1b, 2a), akadnak hibásan olvasott szavai (pl. termés helyett tenned, 1a; az kin helyett az szin, 2a), ez olykor mulatságos hatást kelt. A 4a. lapon áll egy recept, címe szerint "Flastrom, az kin valamj mérges Halis kéll". A szövegből azonban nyilvánvalóvá válik, hogy nem mérges hal, hanem mérges kelés ellen szól a recept. A 3b. lapon mintájának egy részét kihagyta, s a csúz ellen való füst leírását a cím felírása nélkül az öklelet elleni orvossággal folytatta.

Annak ellenére, hogy a szöveg erősen í-ző nyelvjárásban készült (betegsíg, egísz, metíl, fazík, megenník, lív, míz, sírís), alighanem é-ző mintáról készült, mert itt-ott megmaradt az é-ző szóalak (megtisztétván; bészéje 'bészíja' stb.). Eredetijének észak-magyarországi szókincsét (gorelka, uloznik, preterznik, mertnica) őrzi, bár nem mindig érti (az 1a. lapon egy szót nem tudott elolvasni, és kihagyott; a kihagyott szó helyén az OSZK Quart. Hung. 2247. sz. kéziratban a mitovnicsány szó áll).

A kézirat betűhű átírását Árva János és Hegedűs Katalin, hanghű átírását S. Sárdi Margit készítette.


A kézirat szövege

vonal
OSZK 820 623

Az Újszövetség e példányában a borító belső lapján a következő recept olvasható:


A kézirat szövege

vonal
OSZK Fol. Hung. 1122.

Címe: Szathmárnémeti Sámuel leveles tárcájából


17−18. sz. 31 f. 320x210 mm. Magyar, német, latin nyelvű levelek.

A 26. levélen Toroczkai Kata levele Baconi Incze Mátéhoz Hosszúfalván, 1714. febr. 16-án keltezve, benne maga által próbált recept a negyednapi hideglelés ellen.

Toroczkai Kata toroczkószentgyörgyi Toroczkai István tábornok és Kapi Borbála lánya, az ifjabbik Teleki Mihály, kővári kapitány felesége volt.

Baconi Incze Máté (1679−1742) nagybaconi származású ref. lelkész, tanulmányait Nagybaconban, Székelyudvarhelyen és Kolozsvárt végezte. 1703-ban zilahi rektor. 1706-tól a franekeri egyetemet látogatta. 1707-ben hazatért, egrespataki lelkész, egyben Teleki Mihály udvari papja. 1709-től Máramarosszigeten szolgált. 1714-től Kolozsvárt a filozófia és a keleti nyelvek, 1717-től a teológia professzora. 1720-tól kolozsvári pap.


A kézirat szövege

vonal